آرام ولی مصمم

 

دو قطره آب اگر در کنار هم قرار بگیرند چه می کنند ؟

جواب : آنها تصویر قطره دیگر را در خود دیده و به هم می پیوندند و یک قطره بزرگتر را می سارند .

اگر چند سنگ به هم نزدیک شوند چه می شوند ؟

آنها هیچگاه با هم یکی نمی شوند . شاید تصویر سنگ دیگری را تا حدودی در خود ببینند .

هر چه سخت و قالبی تر باشید فهم دیگران برایتان مشکلتر

و در نتیجه احتمال بزرگتر شدنتان نیز کاهش می یابد .

مهارتهایی که شما را در جهت آرامش ، بزرگوارتر شدن و اجتماعی تر شدن کمک خواهد کرد به یاد داشته باشید :

نرمی ، بخشش ، مدارا ، پشتکار

حال چه چیزی مقاوم تر و سخت تر است ؟

آب یا سنگ ؟

اگر سنگی از کوه سرازیر شود و به مانعی برخورد کند چه می کند چه می کند ؟

1-اگر مانع کوچک باشد از روی آن عبور می کند .

2-اگر متوسط باشد آن را در هم می شکند .

3-اگر بزرگتر باشد پشت آن می ایستد تا تقدیر بعدی چه باشد .

اما آب چه می کند ؟

ابتدا سعی می کند مانع را با خود همراه کند .

اگر نتوانست آن گاه بدون درد سر به دنبال فرار از کوچکترین روزنه می گردد .

و اگر نتوانست صبر می کند تا به اندازه کافی قوی شود

آن گاه از روی مانع عبور می کند و یا مانع را درهم می شکند

آب در عین لطافت و نرمی در مقایسه با سنگ به مراتب سر سخت تر و در رسیدن به هدف خود لجوجتر و و مصمم تر است .

اما سنگ پشت اولین مانع جدی می ایستد .  

در زندگی باید معنای سر سختی و استواری و مصمم بودن را درون نرمی و گذشت جستجو کرد . گاهی لازم است کوتاه بیایی

 گاهی نگاهت را به سمت دیگری بدوز

صبور باید بود اما همیشه مصمم

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید