عشق

وا فریاد ز عشق وا فریادا  *** کارم به یکی طرفه نگار افتادا

گر داد من شکسته دادا دادا *** ورنه من و عشق هر چه بادا بادا

****************

در خواب بدم مرا خردمندی گفت *** کز خواب کسی را گل شادی نشکفت

کاری چه کنی که با اجل باشد جفت *** می خور که  به زیر  خاک   میباید  خفت

***************

آن کس که زمین و چرخ و افلاک نهاد *** بس داغ که او  بر  دل غمناک  نهاد

بسیار لب چو لعل و زلفین چو مشک *** در طبل زمین  و حقه  خاک  نمود

/ 0 نظر / 13 بازدید