نشانه ای از بهشت و جهنم

راهبی کنار جاده نشسته بود و با چشمان بسته در حال تفکر بود . ناگهان تمرکزش با صدای گوش خراش یک جنگجوی سامورایی به هم خورد .

سامورایی گفت : « پیرمرد بهشت را و جهنم را به من نشان بده ! »

راهب به سامورایی نگاهی کرد و لبخندی زد .

سامورایی از این که می دید راهب بی توجه به شمشیرش فقط به او لبخند می زند برآشفته شد ، شمشیرش را بالا برد تا گردن راهب را بزند !

راهب به آرامی گفت : « خشم تو نشانه ای از جهنم است . »

سامورایی با این حرف آرام شد ، نگاهی به چهره راهب انداخت و به او لبخند زد .

آن گاه راهب گفت : « این هم نشانه ی بهشت . »

/ 0 نظر / 12 بازدید