آرام ولی مصمم

دو قطره آب اگر در کنار هم قرار بگیرند چه می کنند ؟

جواب : آنها تصویر قطره دیگر را در خود دیده و به هم می پیوندند و یک قطره بزرگتر را می سارند .

اگر چند سنگ به هم نزدیک شوند چه می شوند ؟

آنها هیچگاه با هم یکی نمی شوند . شاید تصویر سنگ دیگری را تا حدودی در خود ببینند .

هر چه سخت و قالبی تر باشید فهم دیگران برایتان مشکلتر

و در نتیجه احتمال بزرگتر شدنتان نیز کاهش می یابد .

مهارتهایی که شما را در جهت آرامش ، بزرگوارتر شدن و اجتماعی تر شدن کمک خواهد کرد به یاد داشته باشید :

نرمی ، بخشش ، مدارا ، پشتکار

حال چه چیزی مقاوم تر و سخت تر است ؟

آب یا سنگ ؟

اگر سنگی از کوه سرازیر شود و به مانعی برخورد کند چه می کند چه می کند ؟

/ 0 نظر / 31 بازدید