عاشقانه

ای که می پرسی ز من ، کان ماه را منزل کجاست ؟

منزل او در دل است ، اما ندانم ، دل کجاست ؟

××××××××××××××××××××

خواهند عاشقان ، دو مراد از خدای خویش

هجران برای غیر و وصال از برای خویش

صد بار آشنا شده ای با من و هنوز

بیگانه وار می گذری ، زآشنای خویش

زاهد برو ، که هست مرا با بتان شهر

آن حالتی ، که نیست تو را با خدای خویش 

/ 0 نظر / 31 بازدید