عاشقانه

ای روی تو در لطافت آیینه روح *** خواهم که قدم های خیالت به صبوح

در دیده کشم  ولی زخار  مژه ام *** ترسم که  شود  پای  خیالت مجروح

*********

گر همچو من افتاده این دام شوی *** ای بس که خراب باده و جام شوی

ما عاشق و رند و مست و عالم سوزیم *** با ما منشین و گرنه بد نام شوی

**********

ای قبله ی هر که مقبل آمد کویت *** روی دل جمله بختیاران سویت

امروز کسی کز  تو بگرداند  روی ***  فردا  به کدام  دیده  بیند رویت

/ 0 نظر / 27 بازدید